MEDLEMSBETINGELSER

MEDLEMSKABET

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger.

Ændringer i persondata som eksempelvis navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer, kortnummer med videre skal øjeblikkeligt meddeles til Fitness Studiet.

MEDLEMSKORT

Medlemskortet skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret.

Mister eller beskadiger et medlem sit medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemskort (50 kroner).

Medlemskortet er personligt og må ikke gives videre til andre.

OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER

PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber, indtil de opsiges (jævnfør opsigelse af PBS-medlemskaber.)

Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Kontante medlemskaber refunderes ikke.

PBS-medlemskaber kan til enhver tid opsiges med et varsel på løbende måned plus en måned. Opsigelse skal ske i receptionen på Fitness Studiets udmeldelsesblanket. Denne er gyldig som dokumentation for opsigelse, når Fitness Studiet har kvitteret for modtagelsen. Et medlemskab kan ikke opsiges per e-mail.

Der kan ikke ske opsigelse, så længe medlemskabet er sat i bero. Er medlemskabet sat i bero, skal dette aktiveres igen, hvorefter der kan ske opsigelse med gældende varsel.

BETALING

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales kortgebyr og for den samlede aftaleperiode.

Ved oprettelse af et PBS-medlemskab tilmeldes aftalen PBS, og der betales fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket den 1. i hver måned.

FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved PBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst.

Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, får medlemmet spærret sit medlemskort, indtil restancen er udlignet.

En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af Fitness Studiet.

BERO

Medlemskabet kan sættes i bero i op til seks måneder. Der skal opgives start- og slutdato for beroperioden.

For hver beroperiode betales der gebyr efter gældende takst. Gældende takst er ved aftalens indgåelse på 99 kroner.

Beroperioden kan forlænges med yderligere maksimalt seks måneder, hvis det sker inden bero-periodens udløb.

UMYNDIGE MEDLEMMER

Er en person under 18 år eller umyndig, kan PBS-medlemskab kun tegnes, hvis en værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Fitness Studiet. Er du i tvivl om, hvorvidt du må træne, anbefaler vi, at du tager kontakt til din læge.

Fitness Studiet tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

VÆRDIGENSTANDE

Fitness Studiet anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Fitness Studiet stiller skabe til rådighed – husk at medbringe en hængelås.

Fitness Studiet bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

ORDENSREGLER

Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.

Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.

Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som træningen skrider frem. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning.

Husets regler skal overholdes. Disse findes på hjemmesiden og på opslag i centeret.

AFMELDING AF HOLDRESERVATION

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest to timer før starttidspunktet.

Såfremt et medlem ikke 1) afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder sig på holdet senest 10 minutter før holdstart eller 2) ikke melder afbud senest to timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, opkræves medlemmet et udeblivelsesgebyr efter gældende takst (såfremt der er tale om et PBS-medlemskab).

Kontantmedlemskaber fratrækkes tre dage fra medlemskabets gyldighedsperiode.

UDELUKKELSE AF MEDLEM

Fitness Studiet kan til enhver tid – uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning.

I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger med undtagelse af startgebyr.

I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som eksempelvis doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Fitness Studiet kan ændre medlemsbetingelserne inklusiv priser med 60 dages varsel. Ændringer meddeles ved opslag i centeret og/eller på hjemmesiden samt Facebook.

Fitness Studiet har ret til at foretage ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med øjeblikkelig virkning.

BETINGELSER FOR INDMELDELSE

Det er ikke muligt at blive optaget som medlem i Fitness Studiet, hvis man har synlige tatoveringer placeret i ansigtet.

Tatoveringer, der kan tildækkes helt eller delvist på hals eller nakke, accepteres.

Det er ligeledes heller ikke muligt at blive optaget som medlem i Fitness Studiet, såfremt man er registreret i Anti Doping Danmarks register over dopingbrugere.

 

Husets regler

OPFØRSEL

Vi ønsker, at alle skal have en god oplevelse, når de træner i Fitness Studiet. Derfor forventer vi en positiv omgangstone med respekt for hinanden.

Personalets anvisninger skal altid følges og står ikke til diskussion.

MEDLEMSKORT

Medlemskortet er strengt personligt og misbrug medfører bortvisning.

Kortet gælder ligesom et buskort og SKAL medbringes. Træning uden kort medfører et gebyr på 30 kroner.

BEHANDLING AF MASKINER OG UDSTYR

Vores udstyr skal behandles med respekt og må kun benyttes til de øvelser, det er beregnet til. Håndvægte skal have gulvkontakt, før man slipper.

Husk altid at lægge udstyret på plads efter brug.

Del maskinen i pausen mellem sættene, så bliver det nemmere for alle at komme til.

Maskiner skal rengøres efter brug.

MUSIK OG MOBILTELEFON

Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon eller lignende.

Mobilsamtaler skal begrænses. Der henvises til cafe- eller receptionsområdet.

BEKLÆDNING

Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt.

FAMILIE, VENNER OG BØRN

Der er kun adgang for medlemmer i træningsarealer og omklædningsrum.

Familie og venner, som ikke er medlem, er velkomne til at opholde sig i cafeområdet.

Babyer kan medbringes i lift, såfremt de ikke er til gene.

DOPING

Fitness Studiet samarbejder med Anti Doping Danmark. Doping accepteres ikke.

Salg af doping (eller opfordring hertil) i centret medfører politianmeldelse og udelukkelse.

OMKLÆDNINGSFACILITETER

Skabene skal tømmes efter brug. Hængelåse, der ikke er fjernet ved lukketid, vil blive klippet op og erstattes ikke.

Fitness Studiet er ikke ansvarlig for genstande, der opbevares i skabene.

ÅBNINGSTIDER

Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

Du finder centrenes åbningstider her.

Opdateret: 01/09-2016